تاريخ انتشار: 18 آبان 1396 ساعت 22:21:06
طنز تلخ "گفتگو"(قسمت صدوشانزدهم)


گفتم: آقاجون کانال تلگرامی افسران جنگ نرم نزديک به ستاد عمار نوشته در روزهایی که پسرک جاهل سعودی ، ایران را تهدید به حمله نظامی می کند بزرگترین مسئله اصلاح طلبان و دولت شده است یک تیتر روزنامه!
گفت: دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی تيترسازی کيهان را مغاير امنيت ملی تشخيص و جهت برخورد قانونی به دادستانی شکايت می کند شورای نظارت بر مطبوعات نيز حکم صادره توسط دادستانی تهران را جهت اجرا به کيهان ابلاغ کرده است.
1- جريان فکری مستقر در کيهان طی هشت سال گذشته با استناد به مصوبه منتشر نشده شورای عالی امنيت ملی در خصوص حصر سران فتنه هر اقدام مصالحه جويانه را مخالفت با ولايت و امنيت ملی معرفی کرده است.
2- جريان فکری کيهان مصوبه اخير همان شورا در خصوص اقدام مغاير امنيت ملی کيهان را حمايت از برج نشينان دوبی و پشت کردن به مردم مظلوم يمن معرفی می کند.
3- جريان فکری کيهان در رسانه های وابسته مثل کانال تلگرامی افسران جنگ نرم برخورد با اقدام مغاير امنيت ملی کيهان را به اصلاح طلبان نسبت داده و آنها را متهم به سکوت در برابر دشمن معرفی می کند.

گفتم: چرا کيهان اصلاح طلبان را عامل برخورد ساده دو روز تعطيلی روزنامه معرفی می کند، مگر قوه قضاييه و دبيرخانه شورای امنيت ملی در اختيار اصلاح طلبان هستند؟
گفت: شورای عالی امنيت ملی با دبيری سردار پاسدار دريابان شمخانی(يکی از دو نماينده مستقيم مقام معظم رهبری) و اکثريت اعضایی که بطور غير مستقيم منصوب رهبری هستند مانند فرماندهان نظامی و انتظامی ، مقامات قضايی ، مديريت می شود. دادستانی نيز زير مجموعه قوه قضاييه است که رييس و تمام مقامات ارشدش بطور مستقيم توسط مقام معظم رهبری منصوب می شوند ، بنابراين مقام امنيتی منصوب رهبری به قوه قضاييه تحت مديريت منصوبين مستقيم رهبری عليه اقدام مغاير با امنيت ملی شکايت و حکم تعليق دو روزه گرفته اند.
گفتم: يعنی اتهام سازی جريان فکری کيهان در يک موضوع مرتبط با امنيت ملی و بين المللی عليه يک جريان سياسی داخلی از مصاديق بارز دروغ پراکنی به قصد تشويش اذهان عمومی است؟
گفت: اصرار به رفتار مغاير امنيت ملی کيهان بسيار فراتر از تشويش اذهان عمومی است جريان فکری مستقر در کيهان که اخيرا نيز به همسويی و همصدايی آشکار با مثلث آمريکا ، عربستان و صهيونيست و البته سازمان منافقين روی آورده است دقيقا رويارويی با ولايت امر را تجربه می کند چنانکه تيتر دوم کيهان در برابر اقدام منطبق با امنيت ملی شورای عالی امنيت ملی و قوه قضاييه ، که منصوبين مستقيم رهبری هستند را به همسويی با جنايات عربستان متهم کرده است.
گفت: با جريان فکری کيهان بعنوان مخربین امنیت ملی قانونا چه بايد کرد؟
گفتم:  آقاجون در اولين گام بايد به رياست سی ساله جريان فکری کيهان در موسسه و روزنامه کيهان که موسسه عمومی و متعلق به بيت المال محسوب می شوند خاتمه داد.
دوم بايد قوه قضاييه در دفاع از حريم ولايت فقيه که اخيرا و به شدت مورد تاخت و تاز جريان فکری مستقر در کيهان قرار گرفته است را مورد برخورد امنيتی ،  قضايی و قانونی قرار دهد.

  تعداد بازديدها: 747
   


 این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=78606
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.